Logo Digiregion

Digiregion

Zásady ochrany soukromí

Chráníme Vaše údaje

Tímto dokumentem Vám poskytujeme informace o Vašich právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů.  Při zpracovávání osobních údajů se řídíme právními předpisy, zejména nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), platného od 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 s nabytím účinnosti od 25.5.2018. Zpracovávání osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daném konkrétní službou nebo účelem zpracování.

1. Zpracování osobních údajů

Digiregion s.r.o., IČ: 08458472, sídlem Filmová 689, 760 01 Zlín (dále jen „my“) klade pozornost na ochranu osobních údajů našich uživatelů webů a mobilních aplikací.

Níže najdete informace o tom, které osobní údaje využíváme v mobilní aplikaci "Digiregion | Obecní síť", jakým způsobem informace získáváme a s jakým záměrem.

2. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Mobilní aplikace "Digiregion | Obecní síť" pracuje s následujícími daty od uživatelů:

 1. Aplikace pracuje s přesnou polohou zařízení. Uživatel může tuto funkci zakázat. Poloha zařízení není využívána na pozadí, ale pouze při používání aplikace. Informace o poloze zařízení není ukládána ani dále zpracovávána a slouží pouze k zajištění funkčnosti aplikace.
 2. Aplikace pracuje s ID zařízení. Identifikace zařízení je potřeba k zajištění funkčnosti aplikace.
 3. Aplikace může přistupovat k souborům a fotografiím v zařízení, pokud toto uživatel povolí.

3. Po jakou dobu data uchováváme?

Údaje uchováváme po dobu používání aplikace uživatelem. Po té, co uživatel přestane aplikaci používat, dojde k odinstalování, jsou údeja nejdéle 5 let od posledního využití odstraněny.

4. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte:
  1. Právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR:
   umožňující subjektu údajů zjistit, zda a případně jaké údaje o jeho osobě zpracováváme, účel, právní základ, způsob a dobu zpracování a o příjemcích, kterým jsou osobní údaje zpřístupněny. Stejně tak má každý subjekt údajů právo na informaci o všech osobních údajích, které o něm zpracováváme. Tím by však neměla být dotčena práva ostatních (zejména právo na ochranu jejich osobních údajů, ale rovněž se může jednat o ochranu duševního vlastnictví či obchodního tajemství), případně ohrožena národní bezpečnost. Subjekty údajů také mají být informováni o tom, zda jsou jejich osobní údaje využívány k automatickému rozhodování nebo profilování.
  2. Právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR:
   umožňující subjektu údajů dožadovat se nápravy v případě, kdy zjistí, že evidované údaje jsou nesprávné, nepřesné nebo neúplné. Musíme v případě oznámení zajistit provedení opravy bez zbytečného odkladu.
  3. Právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR:
   (neboli právo být zapomenut) umožňuje subjektu údajů požadovat odstranění svých údajů z naší evidence, pokud nastane některý z těchto případů:
   • Osobní údaje jsou evidovány a zpracovávány protiprávně, např. uplynula stanovená doba zpracování.
   • Zpracování bylo založeno na souhlasu, který byl odvolán, a zároveň neexistuje jiný právní důvod pro jejich zpracování.
   • Rodič nesouhlasí se zpracováním osobních dat svého dítěte (pokud se jedná o zpracování údajů na základě souhlasu pro služby informační společnosti).
   • Osobní údaje již nejsou pro účel, pro který byly uchovávány a zpracovávány, potřeba.
   • Subjekt údajů vznese námitku proti zpracování založenou na našich oprávněných zájmech a tyto oprávněné zájmy nepřeváží zájem na ochraně osobních údajů subjektu.
   • V případě uplatnění práva na výmaz je subjekt údajů oprávněn požadovat výmaz všech výskytů a odkazů na jeho osobní údaje ve všech kopiích.
  4. Právo na omezení zpracování:
   ukládá nám omezit zpracovávání osobních údajů subjektu z následujících důvodů:
   • Pokud subjekt údajů namítá, že zpracovávané údaje jsou nepřesné, je možné požadovat omezení zpracování na dobu nutnou k ověření přesnosti osobních údajů.
   • Jestliže pro zpracování osobních údajů neexistuje právní základ, může subjekt údajů místo výmazu požadovat omezení zpracování (dočasné uchování bez dalšího zpracování).
   • Jestliže osobní údaje již nejsou potřeba pro náš vytyčený účel, ale mohou být i nadále potřebné pro subjekt, např. pro obhajobu případných právních nároků.
   • Jestliže subjekt údajů již vznesl námitku proti zpracování údajů, je zároveň omezené zpracování na dobu nutnou k ověření, zda naše oprávněné zájmy převáží nad zájmy subjektu údajů.
  5. Právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR:
   umožňuje subjektu údajů ohradit se proti zpracování jeho osobních údajů založenému na oprávněném nebo veřejném zájmu firmy. V případě námitek subjektu údajů máme povinnost ověřit a řádně zdůvodnit, zda oprávněné či veřejné zájmy převažují nad zájmy subjektu údajů na ochraně jeho osobních údajů.
  6. Právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR:
   umožňuje subjektu údajů získat své osobní údaje ve strukturované, strojově čitelné podobě. Rovněž může požadovat, aby tyto údaje byly předány přímo jinému správci, pokud je to (technicky) možné a proveditelné. Právo se však uplatní pouze v případech, kdy je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu či smlouvě.
  7. Právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na naši adresu nebo e-mail:
   adresa: Filmová 689, 76001 Zlín
   e-mail: [email protected]
   prostřednictvím datové schránky 8cab8pe
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů:
  Úřad pro ochranu osobních údajů:
  Pplk. Sochora 27
  170 00 Praha 7

5. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Prohlašujeme, že jsme přijali veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Prohlašujeme, že jsme přijali technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

Prohlašujeme, že k osobním údajům mají přístup pouze námi pověřené osoby.

6. Závěrečná ustanovení

Jsme oprávněni tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejníme na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 22. 2. 2024.